Tìm nhanh loại tiền

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh loại tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các loại tiền đã được khai báo trên danh mục Loại tiền.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện chứng từ khai báo có liên quan đến việc chọn thông tin về loại tiền, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_loai_tien

Sau khi chọn xong loại tiền, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.