Loại tiền

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác >

Loại tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn danh sách một số loại tiền phục vụ cho việc việc hạch toán các chứng từ kế toán theo các loại tiền khác nhau. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại thông tin của các loại tiền đó sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Loại tiền:

HDSD-danhmuc-loaitien_01

8 Khai báo loại tiền

8 Sắp xếp loại tiền

8Xuất khẩu danh sách loại tiền: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục