Sửa biểu thuế tài nguyên

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác > Biểu thuế tài nguyên >

Sửa biểu thuế tài nguyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thay đổi lại thông tin của biểu thuế tài nguyên đã được phần mềm thiết lập sẵn.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách biểu thuế tài nguyên, chọn thông tin của một biểu thuế sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ:

Sua_bieu_thue_tai_nguyen

Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh biểu thuế tài nguyên