Khác

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nhóm danh mục Khác cho phép kế toán:

HDSD-Danhmuc-Khac-01

Thiết lập thông tin về điều kiện thanh toán được hưởng khi khách hàng mua hàng của doanh nghiệp

Quản lý danh mục mã thống kê được sử dụng cho việc thông kê dữ liệu trên báo cáo

Quản lý các nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt dùng để kê khai lên Bảng kê bán ra có phát sinh thuế tiêu thụ đặc biệt của Nhà nước

Quản lý biểu thuế tài nguyên được thiết lập theo quy định của Nhà nước phục vụ cho việc kê khai thuế tài nguyên

Quản lý danh sách các loại tiền tệ được sử dụng trong trường hợp phát sinh hạch toán đa tiền tệ trên các chứng từ

Thiết lập các loại chứng từ phục vụ cho công tác quản lý chứng từ kế toán của doanh nghiệp