Khai báo tài khoản ngân hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Ngân hàng > Tài khoản ngân hàng >

Khai báo tài khoản ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng tài khoản tại các ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách tài khoản ngân hàng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_tai_khoan_ngan_hang

Khai báo các thông tin về tài khoản ngân hàng => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin tài khoản ngân hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

             2. Đối với các tài khoản ngân hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh ngân hàng