Tài khoản ngân hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Ngân hàng >

Tài khoản ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép quản lý thông tin về các tài khoản ngân được mở tại các ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng:

HDSD_danhmuc_Nganhang_Taikhoannganhang_manhinhDS_01

8 Khai báo tài khoản ngân hàng

8Xuất khẩu danh sách tài khoản ngân hàng: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục