Khai báo ngân hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Ngân hàng > Ngân hàng >

Khai báo ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách ngân hàng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_ngan_hang

Khai báo các thông tin về ngân hàng => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Trường hợp muốn khai báo logo của ngân hàng, nhấn chọn chức năng Chọn logo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Muốn xoá bỏ logo => nhấn chuột phải tại phần thông tin logo và chọn chức năng Loại bỏ.

                2. Để sửa lại thông tin ngân hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

               3. Đối với các ngân hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.