Ngân hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Ngân hàng >

Ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn danh sách một số ngân hàng, phục vụ cho công tác khai báo các tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại các ngân hàng sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Ngân hàng:

HDSD_Danhmuc_Nganhang_Manhinhgiaodien_01

8 Khai báo ngân hàng

8Xuất khẩu danh sách khách hàng: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục