Ngân hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nhóm danh mục Ngân hàng cho phép kế toán:

HDSD_Danhmuc_Nganhang_01

Thông tin về các ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp

Thông tin về các tài khoản được mở tại các ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp