Khai báo công trình

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Công trình > Công trình >

Khai báo công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép khai báo thông tin về từng công trình được sử dụng trong công tác tính giá thành theo công trình.

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Khai báo công trình

Tại màn hình danh công trình, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Tích chọn khai báo Công trình:

Them_cong_trinh

Khai báo các thông tin chi tiết về công trình => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Khai báo hạng mục công trình

Tại màn hình danh công trình, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Tích chọn khai báo Hạng mục công trình, đồng thời chọn công trình mà hạng mục thuộc vào:

Them_hang_muc_cong_trinh

Khai báo các thông tin chi tiết về hạng mục công trình => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh loại công trình

Tìm nhanh công trình

Nhập khẩu từ Excel