Tìm nhanh loại công trình

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh loại công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các loại công trình đã được khai báo trên danh mục Loại công trình.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn loại công trình, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_loai_cong_trinh

Sau khi chọn xong thông tin loại công trình, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục đang khai báo.