Loại công trình

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Công trình >

Loại công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép quản lý các loại công trình, phục vụ cho công tác quản lý các công trình phát sinh liên quan đến công tác tính giá thành theo công trình.  

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Công trình\Loại công trình:

HDSD_Danhmuc_Congtrinh_Loaicongtrinh_01

8 Khai báo loại công trình

8Xuất khẩu danh sách loại công trình: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục