Khai báo loại công trình

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Công trình > Loại công trình >

Khai báo loại công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng loại công trình.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách loại công trình, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_loai_cong_trinh

Khai báo các thông tin về loại công trình => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

 NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin loại công trình đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

             2. Đối với các loại công trình không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.