Công trình

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nhóm danh mục Công trình cho phép kế toán khai báo thông tin các loại công trình và các công trình có phát sinh ở đơn vị

HDSD_Danhmuc_Congtrinh_01

Quản lý các đối tượng được sử dụng để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Thiết lập các loại công trình được sử dụng để quản lý các công trình khi tính giá thành

Quản lý các công trình được sử dụng để tính giá thành theo các công trình

Thiết lập các khoản chi phí được sử dụng để thống kê trên các báo cáo liên quan đến chi phí