Khai báo khoản mục chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khoản mục chi phí >

Khai báo khoản mục chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng khoản mục chi phí.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách khoản mục chi phí, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_khoan_muc_chi_phi

Khai báo các thông tin về khoản mục chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

  NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin khoản mục chi phí đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

         2. Đối với các khoản mục chi phí không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh khoản mục chi phí