Tìm nhanh đối tượng tập hợp chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh đối tượng tập hợp chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các đối tượng tập hợp chi phí đã được khai báo trên danh mục Đối tượng tập hợp chi phí.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn đối tượng tập hợp chi phí (như chứng từ nhập kho thành phẩm sản xuất), sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

HDSD_Cactienichchungkhac_TimnhanhdoituongTHCP

Sau khi chọn xong thông tin đối tượng tập hợp chi phí, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.