Tìm nhanh vật tư, hàng hoá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh vật tư, hàng hoá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các vật tư, hàng hoá đã được khai báo trên danh mục Vật tư, hàng hoá.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn vật tư, hàng hoá, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_TimnhanhVTHH

Sau khi chọn xong thông tin vật tư, hàng hoá, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.