Mã thống kê

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác >

Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép quản lý các mã thống kê, phục vụ cho công tác thống kê dữ liệu lên các báo cáo.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Mã thống kê:

HDSD-danhmuc-khac_mathongke_manhinh-01

8 Khai báo mã thống kê

8Xuất khẩu danh sách Mã thống kê: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục