Khai báo điều khoản thanh toán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác > Điều khoản thanh toán >

Khai báo điều khoản thanh toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng điều khoản thanh toán.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách điều khoản thanh toán, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_dieu_khoan_thanh_toan

Khai báo các thông tin về điều khoản thanh toán => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin điều khoản thanh toán đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

              2. Đối với các điều khoản thanh toán không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.