Điều khoản thanh toán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác >

Điều khoản thanh toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép quản lý các chính sách chiết khấu dành cho khách hàng khi mua hàng hoá của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Điều khoản thanh toán:

HDSD-Danhmuc-dieukhoanthanhtoan-manhinhdanhsach-01

8 Khai báo điều khoản thanh toán

8Xuất khẩu danh sách Điều khoản thanh toán: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục