Khai báo mã thống kê

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác > Mã thống kê >

Khai báo mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng mã thống kê.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách mã thống kê, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_ma_thong_ke

Khai báo các thông tin về mã thống kê => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin mã thống kê đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

              2. Đối với các mã thống kê không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh mã thống kê