Khai báo loại tiền

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác > Loại tiền >

Khai báo loại tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng loại tiền được sử dụng để hạch toán trên chứng từ kế toán.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách loại tiền, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Tab Thông tin chung => cho phép khai báo thông tin về loại tiền và cách đọc loại tiền đó khi in các chứng từ kế toán:

Them_loai_tien_01

Tab Mệnh giá => cho phép khai báo các mệnh giá gắn với loại tiền đó:

Them_loai_tien_02

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin loại tiền đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

             2. Đối với các loại tiền không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản