Sắp xếp loại tiền

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác > Loại tiền >

Sắp xếp loại tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép sắp xếp lại thứ tự hiện thị của các loại tiền trên danh sách và chứng từ.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách loại tiền, chọn chức năng Sắp xếp trên thanh công cụ:

Sap_xep_loai_tien

Sử dụng chức năng sắp xếp lên/xuống để thay đổi vị trí của loại tiền trên danh sách.

Sau khi sắp xếp xong, nhấn Đồng ý.