Mất, cháy, hỏng hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn >

Mất, cháy, hỏng hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn đã được lập và gửi cho cơ quan thuế.

HDSD_Matchayhonghoadon_manhinhds

Trên tab Mất, cháy, hỏng hoá đơn, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn

Xem thêm

Các nghiệp vụ Quản lý hóa đơn

Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp

Hủy hóa đơn

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đã lập và giao cho người mua)

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in chưa lập)

Xóa hóa đơn

Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ