Lập thông báo huỷ hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn > Huỷ hoá đơn >

Lập thông báo huỷ hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập thông báo huỷ hoá đơn căn cứ vào quyết định, biên bản huỷ hoá đơn, cũng như các bảng kê hoá đơn cần huỷ.

Cách thao tác

Tại phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn chức năng Huỷ hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Huỷ hoá đơn chọn chức năng Thêm):

Huy_hoa_don        

Khai báo các thông tin về thông báo huỷ hoá đơn:

oThông báo kết quả huỷ hoá đơn: khai báo các thông tin về thông báo huỷ hoá đơn được lập để gửi cơ quan thuế gồm: Ngày, Số, Cơ quan thuế, Lý do huỷ, Phương pháp huỷ (một số phương pháp hủy hóa đơn như: đốt, hủy bằng máy hủy, hủy trên phần mềm ... )

oQuyết định huỷ hoá đơn: khai báo thông tin về ngày và số quyết định huỷ hoá đơn đã được doanh nghiệp lập để gửi kèm thông báo huỷ hoá đơn.

oBiên bản huỷ hoá đơn: khai báo thông tin về ngày và số của biên bản huỷ hoá đơn đã được doanh nghiệp lập để gửi kèm thông báo huỷ hoá đơn.

oBảng kê hoá đơn cần huỷ: khai báo các loại hoá đơn và số hoá đơn cần huỷ để gửi cho cơ quan thuế.

Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu Thông báo kết quả huỷ hoá đơn để in. Ngoài ra, cũng có thể in theo mẫu đặc thù nào đó bằng cách sử dụng chức năng Thiết kế mẫu chứng từ.

Xem thêm

Tuỳ chọn in