Xoá hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn >

Xoá hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý thông tin về các hoá đơn bị xoá bỏ trên phần mềm. Các hoá đơn bị xoá bỏ vẫn giữ nguyên được nội dung đã lập ban đầu nhưng không được hạch toán lên sổ kể toán, không bị xoá bỏ ra khỏi danh sách hệ thống hoá đơn của doanh nghiệp và vẫn được kê khai lên bảng kê thuế.

HDSD_QLHD_Xoahoadon_manhinhds

Trên tab Xoá hoá đơn, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Khai báo thông tin xoá hoá đơn

Xem thêm

Các nghiệp vụ Quản lý hóa đơn

Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp

Hủy hóa đơn

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đã lập và giao cho người mua)

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in chưa lập)

Xóa hóa đơn

Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ