Khai báo thông tin xoá hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn > Xoá hoá đơn >

Khai báo thông tin xoá hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép ghi nhận các hoá đơn bị xoá bỏ do viết sai thông tin để có thể lập hoá đơn mới cho khách hàng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn chức năng Xoá hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Xoá hoá đơn chọn chức năng Thêm):

HDSD_QUANLYHD_Xoahd_b2        

Khai báo các thông tin về hoá đơn bị xoá:

oThông tin chung: khai báo thông tin về Ngày, Số thứ tự đối với hoá đơn bị xo..

oBiên bản thu hồi: khai báo thông tin về ngày và số của biên bản thu hồi hoá đơn bị xoá đã được doanh nghiệp lập.

oHoá đơn xoá: khai các thông tin về hoá bị xoá.

Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.