Lập thông báo điều chỉnh hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn > Thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơn >

Lập thông báo điều chỉnh hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập thông báo điều chỉnh lại các thông tin về các loại hoá đơn đã được thông báo phát hành, nhưng doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi lại tên, địa chỉ, điện thoại trên hoá đơn.

Cách thao tác

Tại phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, trên tab Thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơn, chọn chức năng Thêm (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hoá đơn\Thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơn):

HDSD_Quanlyhoadon_ThongbaoDCthongtintaithongbaophathanhhoadon_01        

Khai báo các thông tin về thông báo điều chỉnh hoá đơn đã được thông báo phát hành:

oThông báo điều chỉnh: khai báo các thông tin về thông báo điều chỉnh hoá đơn như: Ngày, Số, Cơ quan thuế...

oThông báo phát hành hoá đơn: khai báo các thông tin về thông báo phát hành hoá như: Ngày, Số, Cơ quan thuế.

oThông tin thay đổi: tích chọn các thông tin thay đổi cần điều chỉnh (Tên đơn vị, Địa chỉ, Điện thoại), sau đó nhập thông tin cũ và thông tin mới.

oTrường hợp phát sinh thay đổi địa chỉ kinh doanh, dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp mẫu hoá đơn đã được đăng ký trước đó thì tích chọn vào thông tin Kèm bảng kê hoá đơn chưa sử dụng chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn và tích chọn các loại hoá đơn sẽ được sử dụng tiếp.

Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơnBảng kê hoá đơn chưa sử dụng để in ra nộp cho cơ quan thuế. Ngoài ra, cũng có thể in theo mẫu đặc thù nào đó bằng cách sử dụng chức năng Thiết kế mẫu chứng từ.

NOTE_iconnoteTrường hợp phát sinh thay đổi địa chỉ kinh doanh, dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp và doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp mẫu hoá đơn đã được đăng ký trước đó, thì ngoài 2 mẫu báo cáo cần in trên cần phải in thêm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn để nộp cho cơ quan thuế.

Xem thêm

Tuỳ chọn in