Kho

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ >

Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

HDSD_KHO_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý kho tại đây

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Nhập kho thành phẩm sản xuất

Nhập kho hàng bán bị trả lại

Nhập kho hàng mua đang đi đường

Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác

Xuất kho bán hàng

Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất hàng gửi bán đại lý

Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc khác

Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp

Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ

Kiểm kê kho