Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho >

Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 241                       Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 152                 Nguyên liệu, vật liệu

Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

5.Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, sau đó đem đi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Ví dụ

Ngày 10/02/2015, xuất nguyên vật liệu cho đầu tư xây dựng cơ bản dở dang:

Thép tròn cuộn phi 6mm (CT3) số lượng 1.000kg

Thép tròn cuộn phi 8mm (CT3) số lượng 500kg

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất nguyên vật liệu dùng cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

oVào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.

oChọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...):

Phieu_Xuatkho_Khac

oKhai báo chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.

oNhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho nguyên vật liệu, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

Phieu_Xuatkho_Khac

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

Ghi_So_Kho