Xuất kho

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho >

Xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Kho trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ giải quyết những nghiệp vụ xuất kho sau:

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác

Xuất kho bán hàng

Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất hàng gửi bán đại lý

Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc khác