Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho >

Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 641, 642, 242, 211                    

Có TK 156                        Hàng hóa

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh xuất hàng hóa đi biếu tặng (không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác...); tiêu dùng nội bộ .....

1.Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

5.Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng

6.Kế toán ghi nhận doanh thu, chi phí bán hàng nội bộ

Ví dụ

Ngày 03/02/2013, xuất điều hòa sử dụng ở phòng Giám đốc:

Điều hòa SHIMAZU 12000 BTU, số lượng 01, đơn giá 7.000.000đ

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho hàng bán đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng ngay" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất kho hàng bán đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng ngay

oVào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.

oChọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...):

HDTN_KHO_Xuatkhomangdibieu_tang_sdnoibo_b1

oKhai báo chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.

oNhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho hàng bán đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng ngay, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ xuất kho hàng bán đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng ngay, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

Xem_XuahangSudungnoibo

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ xuất kho hàng bán đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng ngay ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

Ghi_So_Kho