Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho >

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 154, 621, 623, 627,...

Có TK 152                                         Nguyên liệu, vật liệu

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng

2.Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất

3.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

4.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

5.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

Ngày 06/02/2015, doanh nghiệp xuất thạch cao để sản xuất tượng. Trong đó:

Số tượng cần sản xuất là 10

Số lượng thạch cao cần xuất kho là 800kg

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất kho sản xuất theo các bước sau:

oBước 1: Lập lệnh sản xuất cho thành phẩm được sản xuất:

Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm.

HDTN_KHO_Xuatkho_XuatkhoNVLchohoatdongsx_b1

Chọn thành phẩm cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động lấy định mức nguyên vật liệu cần sản xuất từ từ danh mục vật tư hàng hóa lên.

Nhập số lượng thành phẩm cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính lại định mức nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trường chưa khai báo thành phẩm sản xuất, thực hiện thêm thành phẩm bằng cách vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa và nhấn Thêm

oBước 2: Lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất thành phẩm:

Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.

Chọn loại phiếu xuất kho là Sản xuất, sau đó chọn thông tin lệnh sản xuất đã lập ở bước 2:

HDTN_KHO_Xuatkho_XuatkhoNVLchohoatdongsx_b2

Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin định mức nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất từ từ lệnh sản xuất sang phiếu xuất kho.

Khai báo các thông tin còn lại của chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.

Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho sản xuất, đồng thời thực hiện ghi sổ kho

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

Xem_Phieu_Xuatkho

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

Ghi_So_Kho