Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc khác

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho >

Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT

Nợ TK 136                Phải thu nội bộ

Có TK 155, 156            

2. Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp

Nợ TK 632                   Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156          

Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào lệnh điều động nội bộ của công ty về việc chuyển hàng cho các đơn vị trực thuộc hoặc cửa hàng ở khác địa phương, bộ phận chịu trách nhiệm sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

5.Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó vận chuyển tới các đơn vị hạch toán phụ thuộc

Ví dụ

Ngày 17/02/2015 chuyển hàng cho cửa hàng Quang Minh ở Bắc Giang, công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để chuyển hàng

Tủ lạnh TOSHIBA 110lít, số lượng 10, đơn giá 3.000.000đ

Tủ lạnh TOSHIBA 60lít, số lượng 10, đơn giá 2.000.000đ

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất hàng cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Tại chi nhánh chuyển hàng:

oVai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất hàng cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.

Chọn loại phiếu xuất kho là Xuất hàng cho chi nhánh khác:

HDTN_KHO_Xuatkho_Xuathngchocacdonvihachtoanphuthuoc_b1

Sau khi khai báo xong chứng từ xuất kho, nhấn Cất.

Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

NOTE_iconnote Với các phiếu xuất kho dành cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, thông tin về số phiếu xuất sẽ phải được quản lý giống như số hóa đơn. Vì thế, nếu doanh nghiệp không sử dụng phần mềm để in hóa đơn thì sẽ phải tự nhập tay thông tin: Số chứng từ, Ký hiệu, Mẫu số. Còn nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm để tự in hóa đơn thì sẽ sử dụng chức năng Cấp số chứng từ trên thanh công cụ (để cấp được số chứng từ doanh nghiệp phải thông báo phát hành với cơ quan thuế => xem hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp trên phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn).  

oVai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất hàng cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

Vào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

Chọn chứng từ xuất hàng cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

Xem_phieu_Xuatkho_Chinhanh_hachtoanphuthuoc

Thủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

Sau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ xuất hàng cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

Ghi_So_Kho

Tại chi nhánh nhận hàng:

oVai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ nhập kho đối với các vật tư, hàng hóa được xuất từ các chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho.

Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công), sau đó chọn chức năng Tiện ích\Lập phiếu nhập từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến:

HDTN_KHO_Xuatkho_Xuathngchocacdonvihachtoanphuthuoc_b3

Chọn chứng từ xuất kho, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin hàng hóa từ phiếu xuất kho sang phiếu nhập kho:

HDTN_KHO_Xuatkho_Xuathngchocacdonvihachtoanphuthuoc_b5

Sau khi khai báo xong chứng từ nhâp kho, nhấn Cất.

Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu nhập kho đối với các vật tư, hàng hóa được xuất từ các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, đồng thời thực hiện ghi sổ kho

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ nhập kho đối với các vật tư, hàng hóa được xuất từ các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDTN_KHO_Xuatkho_Xuathngchocacdonvihachtoanphuthuoc_b6

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập so với chứng từ nhập kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ nhập kho đối với các vật tư, hàng hóa được xuất từ các chi nhánh hạch toán phụ thuộc ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

Ghi_So_Kho