Lắp ráp, tháo dỡ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho >

Lắp ráp, tháo dỡ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Kho trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ giải quyết những nghiệp vụ lắp ráp, tháo dỡ sau:

Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp

Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ