Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Lắp ráp, tháo dỡ >

Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Xuất kho vật tư, hàng hóa để lắp ráp

Nợ TK 154                      Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152, 156          

2. Nhập kho các thành phẩm được lắp ráp

Nợ TK 155                      Thành phẩm

Có TK 154                Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất kho vật tư hàng hóa để lắp ráp thành thành phẩm, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào đơn hàng của khách hàng, trưởng bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập lệnh lắp ráp

2.Căn cứ vào lệnh lắp ráp kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ viết phiếu xuất kho linh kiện mang đi lắp ráp

3.Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

4.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

5.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

6.Bộ phận đề xuất nhận hàng để mang đi lắp ráp

7.Sau khi lắp ráp thành phẩm xong, bộ phận lắp ráp đề nghị nhập kho thành phẩm

8.Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

9.Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận thành phẩm và ký vào phiếu nhập kho.

10.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

Ngày 15/02/2015, khách hàng đặt mua 10 bộ máy tính, bộ phận bán hàng lập lệnh lắp ráp 10 bộ máy tính với các bộ phận chi tiết sau:

Case: số lượng 10

Bàn phím: số lượng 10

Màn hình: số lượng 10

Chuột: số lượng 10

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm được lắp ráp" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm được lắp ráp theo các bước sau:

oBước 1: Khai báo thành phẩm được lắp ráp:

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, chọn chức năng Thêm:

Them_Vattu_Laprap

Chọn tính chất của vật tư, hàng hóa là Thành phẩm.

Ngoài các thông tin bắt buộc phải khai báo, kế toán phải khai báo thêm thông tin về định mức nguyên vật liệu cần thiết cấu thành nên thảnh phẩm trên tab Định mức nguyên vật liệu:

Them_VT_LapRap_dinhmucNVL

Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.

oBước 2: Lập lệnh lắp ráp thành phẩm

Vào phân hệ Kho\tab Lắp ráp, tháo dỡ, chọn chức năng Thêm.

Chọn tính chất là Lắp ráp:

HDNV_KHo_Laprapthaodo_Lenhlaprap_b1

Chọn thành phẩm cần lắp ráp, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin về các nguyên vật liệu cần thiết để lắp ráp thành phẩm từ danh mục vật tư hàng hóa lên.

Sau khi khai báo xong lệnh lắp ráp, nhấn Cất.

oBước 3: Lập chứng từ xuất kho vật tư để mang đi lắp ráp

Sau khi cất giữ xong lệnh lắp ráp, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ:

HDNV_KHo_laprapthaodo_Phieuxuat_b1

Hệ thống tự động lấy thông tin về các nguyên vật liệu cần để lắp ráp thành phẩm từ lệnh lắp ráp sang chứng từ xuất kho.

Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.

Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in.

NOTE_iconnote Đơn giá xuất kho sẽ được hệ thống tự động cập nhật, tùy theo phương pháp tính giá xuất kho.

oBước 4: Nhập kho thành phẩm sau khi được lắp ráp xong

Trên chứng từ lệnh lắp ráp, nhấn chọn chức năng Lập phiếu nhập trên thanh công cụ:

HDNV_KHo_Laprapthaodo_Phieunhap_b1

Hệ thống tự động lấy thông tin về thành phẩm được lắp ráp từ lệnh lắp ráp sang chứng từ nhập kho.

Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.

Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in..

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu nhập/xuất kho vật tư, thành phẩm lắp ráp, đồng thời thực hiện ghi sổ kho

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ nhập/xuất kho vật tư, thành phẩm lắp ráp, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDNV_KHO_laprapthaodo_thukho_b1

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập/xuất so với chứng từ nhập/xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ nhập/xuất kho vật tư, thành phẩm lắp ráp ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

HDNV_KHO_Laprapthaodo_thukho_b2