Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Lắp ráp, tháo dỡ >

Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Xuất kho vật tư, hàng hóa để tháo dỡ

Nợ TK 154                      Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152, 156          

2. Nhập kho các thành phẩm được tháo dỡ

Nợ TK 155                      Thành phẩm

Có TK 154                Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất kho vật tư hàng hóa để tháo dỡ thành thành phẩm, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Tùy thuộc vào nhu cầu hàng hóa để bán hàng, trưởng bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập lệnh tháo dỡ hàng hóa

2.Căn cứ vào lệnh tháo dỡ kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ viết phiếu xuất kho hàng hóa mang đi tháo dỡ

3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

5.Bộ phận đề xuất nhận hàng để mang đi tháo dỡ

6.Sau khi tháo dỡ hàng hóa, bộ phận tháo dỡ yêu cầu nhập kho thành phẩm tháo dỡ

7.Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

8.Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận thành phẩm và ký vào phiếu nhập kho.

9.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

Ngày 05/02/2015, kế toán kho căn cứ vào lệnh tháo dỡ, xuất kho một bộ máy tính để tháo dỡ ra các bộ phận chi tiết:

Case: số lượng 01

Bàn phím: số lượng 01

Màn hình: số lượng 01

Chuột: số lượng 01

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho hàng hóa mang đi tháo dỡ sau đó nhập lại kho thành phẩm tháo dỡ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất kho hàng hóa mang đi tháo dỡ sau đó nhập lại kho thành phẩm tháo dỡ theo các bước sau:

oBước 1: Khai báo thành phẩm tháo dỡ:

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, chọn chức năng Thêm:

Them_Vattu_Laprap

Chọn tính chất của vật tư, hàng hóa là Thành phẩm.

Ngoài các thông tin bắt buộc phải khai báo, kế toán phải khai báo thêm thông tin về định mức nguyên vật liệu cần thiết cấu thành nên thảnh phẩm trên tab Định mức nguyên vật liệu:

Them_VT_LapRap_dinhmucNVL

Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.

oBước 2: Lập lệnh tháo dỡ thành phẩm

Vào phân hệ Kho\tab Lắp ráp, tháo dỡ, chọn chức năng Thêm.

Chọn tính chất là Tháo dỡ:

HDNV_Kho_Thaodo_Lenhthaodo_b1

Chọn thành phẩm cần tháo dỡ, hệ thống sẽ tự động lấy định mức nguyên vật liệu xấu thành nên thành phẩm từ danh mục vật tư hàng hóa lên.

Sau khi khai báo xong lệnh tháo dỡ, nhấn Cất.

oBước 3: Lập chứng từ xuất kho hàng hóa được tháo dỡ

Sau khi cất giữ xong lệnh tháo dỡ, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ:

HDNV_KHO_Thaodo_Phieuxuat_b1

Hệ thống tự động lấy thông tin về hàng hóa từ lệnh tháo dỡ sang chứng từ xuất kho hàng hóa để tháo dỡ.

Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.

Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in.

NOTE_iconnote Đơn giá xuất kho sẽ được hệ thống tự động cập nhật, tùy theo phương pháp tính giá xuất kho.

oBước 4: Nhập kho thành phẩm sau khi được tháo dỡ

Trên chứng từ lệnh tháo dỡ hàng hóa, nhấn chọn chức năng Lập phiếu nhập trên thanh công cụ:

HDNV_Kho_Thaodo_Phieunhap_b1

Hệ thống tự động lấy thông tin về thành phẩm được tháo dỡ từ lệnh tháo dỡ sang chứng từ nhập kho.

Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.

Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in..

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu nhập/xuất kho hàng hóa, thành phẩm tháo dỡ, đồng thời thực hiện ghi sổ kho

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ nhập/xuất kho hàng hóa, thành phẩm tháo dỡ, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDNV_KHO_thaodo_thukho_b1

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập/xuất so với chứng từ nhập/xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ nhập/xuất kho hàng hóa, thành phẩm tháo dỡ ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

HDNV_KHO_thaodo_thukho_b2