Nhập kho thành phẩm sản xuất

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Nhập kho >

Nhập kho thành phẩm sản xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 152, 155,...         Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho

Có TK 154                      Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Mô tả nghiệp vụ

Đối với những vật tư, thành phẩm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau khi hoàn thiện sẽ được mang về nhập kho:

1.Kế toán kho lập Phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

2.Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

3.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

Ngày 20/01/2015, doanh nghiệp nhập kho lô áo sơ mi thuê gia công bên ngoài:

Áo sơ mi Nam, số lượng 200, đơn giá 400.000đ

Áo sơ mi Nữ, số lượng 200, đơn giá 440.000đ

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nhập kho thành phẩm sản xuất" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: Lập phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất ra (Trong trường hợp chưa khai báo thành phẩm thì vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, chọn chức năng Thêm để khai báo)

Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho.

HDTN_KHO_Nhapkho_Nhapkhothanhphamsanxuat

Khai báo các thông tin hàng hóa, tài khoản, số lượng,... của chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.

Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu nhập kho thành phẩm sản xuất, đồng thời thực hiện ghi sổ kho

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ nhập kho thành phẩm, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDTN_KHO_Nhapkho_Nhapkhothanhphamsanxuat_b2

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập so với chứng từ nhập kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ nhập kho thành phẩm ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

Ghi_So_Kho