Nhập kho

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho >

Nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Kho trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ giải quyết những nghiệp vụ nhập kho sau:

Nhập kho thành phẩm sản xuất

Nhập kho hàng bán bị trả lại

Nhập kho hàng mua đang đi đường

Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết