Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn > Tình hình sử dụng hoá đơn >

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý, in và nộp cho cơ quan thuế

Cách thao tác

Tại phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn chức năng Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Tình hình sử dụng hóa đơn chọn chức năng Thêm):

Tinh_hinh_su_dung_hoa_don_01        

Chọn kỳ tính thuế và nhấn Đồng ý

Tinh_hinh_su_dung_hoa_don_02

Trường hợp tích chọn "Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn" trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung thì chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào thông báo phát hành và tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp

Trường hợp không tích chọn "Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn" trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung thì phải tự nhập dữ liệu lên Báo cáo

Nhấn Cất để lưu báo cáo

Tại đây, nhấn In để in báo cáo nộp cho cơ quan thuế

Để xuất báo cáo Tình hình sử dụng hóa đơn ra định dạng XML để nộp cơ quan thuế, thực hiện các thao tác sau:

Tinhnang_R4.2_Xuatkhauxml_baocaotinhhinhsudunghoadon_b2