Sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn >

Sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Áp dụng với các dữ liệu đa chi nhánh, khi đó hệ thống sẽ cho phép kế toán theo dõi số lượng hoá đơn đặt in được phân bổ cho các chi nhánh phụ thuộc (không thông báo phát hành hoá đơn). Để hiển thị được chức năng này trên phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, cần vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung tích chọn vào 2 thông tin Cho phép chi nhánh phụ thuộc (không thông báo phát hành hoá đơn) sử dụng hoá đơn do Tổng công ty phát hànhPhân bổ số lượng hoá đơn đặt in cho từng chi nhánh phụ thuộc.

HDSD_QuanlyHD_Sotheodoiphanbosoluonghoadon_b1

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hoá đơn\Phân bổ số lượng hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc:

HDSD_QLHD_Sotheodoiphanbosoluonghdchochinhanh_manhinhds

Xem thêm

Các nghiệp vụ Quản lý hóa đơn

Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp

Hủy hóa đơn

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đã lập và giao cho người mua)

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in chưa lập)

Xóa hóa đơn

Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành

Phân bổ hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc