Phân bổ hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn > Sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc >

Phân bổ hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép kế toán ở cấp Tổng công ty có thể phân bổ số lượng hoá đơn đơn đặt in do Tổng công ty phát hành cho các chi nhánh phụ thuộc (không có thông báo phát hành hoá đơn). Khi đó các chi nhánh phụ thuộc sẽ sử dụng hoá đơn theo số thự tự từ nhỏ đến lớn trong phạm vị số hoá đơn được phân chia.

Cách thao tác

Để thực hiện được chức năng này, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Khởi tạo mẫu hoá đơn đặt in => cách tạo xem chi tiết tại đây.

Đăng ký sử dụng hoá đơn đặt in => cách đăng ký xem chi tiết tại đây.

Thông báo phát hành hoá đơn => cách thông báo phát hành xem chi tiết tại đây.

Thực hiện phân bổ số lượng hoá đơn đã phát hành cho các chi nhánh phụ thuộc:

oTrên giao diện chức năng Thông báo phát hành hoá đơn, tại cột Phân bổ hoá đơn, nhấn chọn vào link Phân bổ:

HDSD_QuanlyHD_Sotheodoiphanbosoluong_b2

oSau khi nhập xong thông tin về số lượng và số thứ tự hoá đơn được phân bổ cho từng chi nhánh, nhấn Cất.

Xem thêm

Sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc