Kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Kho cho phép thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý kho trong doanh nghiệp như: lập phiếu nhập, xuất kho; lập chứng từ lắp ráp, tháo dỡ; lập chứng từ chuyển kho; điều chỉnh tồn kho, tính giá xuất kho cho VTHH...

Quy trình nghiệp vụ:

HDSD_KHO_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý kho tại đây

Tại đây, có thể hạch toán các nghiệp vụ quản lý kho sau:

Nhập kho thành phẩm sản xuất.

Nhập kho hàng bán bị trả lại.

Nhập kho hàng mua đang đi đường.

Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết.

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất.

Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ.

Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác.

Xuất kho bán hàng .

Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ.

Xuất hàng gửi bán đại lý.

Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc khác.

Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp.

Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ.

Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ.

Kiểm kê kho.

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Kho