Nhập, xuất kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho >

Nhập, xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ nhập, xuất kho vật tư, hàng hoá của doanh nghiệp như: nhập kho thành phẩm, nhập kho hàng bán trả lại, xuất kho bán hàng, xuất kho sản xuất...  

HDSD_KHO_Nhapxuatkho_manhinhds

Trên tab Nhập xuất kho, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập phiếu nhập kho

8 Lập phiếu xuất kho

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ nhập, xuất kho