Phiếu nhập kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Nhập, xuất kho >

Phiếu nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập các phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất ra, nhập kho hàng bán bị trả lại, nhập kho nguyên vật liệu thừa sau khi sản xuất, nhập kho hàng hoá mang đi gia công...

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập phiếu nhập kho cho các thành phẩm sản xuất ra

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Nhập kho bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng Thêm\Nhập kho):

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Chọn loại chứng từ nhập kho là Thành phẩm sản xuất:

Phieu_nhap_kho_01        

Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu nhập kho:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Người giao hàng: chọn thông tin người giao hàng là những nhân viên trong công ty.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến phiếu nhập kho đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hàng tiền: chọn các thành phẩm được nhập kho sau khi sản xuất, đồng thời khai báo các thông tin về kho, tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng, đơn giá... nhập kho của các thành phẩm đó.

oThông tin thống kê: cho phép khai báo các thông tin như: khoản mục chi phí, đối tượng tập hợp chi phí, đơn đặt hàng, hợp đồng bán... => phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo kho.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ nhập kho cần in => Có thể in chứng từ nhập kho theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

NOTE_iconnoteKế toán có thể lập chứng từ nhập kho thành phẩm từ các lệnh sản xuất.

hmtoggle_plus1Lập phiếu nhập kho cho hành bán bị trả lại

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Nhập kho bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng Thêm\Nhập kho):

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Chọn loại chứng từ nhập kho là Hàng bán bị trả lại, sau đó chọn chứng từ trả lại hàng bán đã được lập trên phân hệ Bán hàng\tab Trả lại hàng bán:

Phieu_nhap_kho_02

Sau khi chọn xong chứng từ trả lại hàng bán, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin hàng hoá bị trả lại từ chứng từ trả lại hàng bán sang chứng từ nhập kho:

Phieu_nhap_kho_03        

Lựa chọn việc tính đơn giá nhập kho của hàng bán bị trả lại căn cứ vào đơn giá bình quân cuối kỳ hoặc nhập trực tiếp đơn giá.

Sau khi khai báo xong các thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ nhập kho cần in => có thể in chứng từ nhập kho theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

NOTE_iconnoteCó thể khai báo trực tiếp chứng từ nhập kho hàng bán trả lại mà không cần phải chọn từ chứng từ trả lại hàng bán.

hmtoggle_plus1Lập phiếu nhập kho trong trường hợp: NVL xuất cho không sử dụng hết, góp vốn, thuê gia công...

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Nhập kho bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng Thêm\Nhập kho):

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Chọn loại chứng từ nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công...):

Phieu_nhap_kho_04        

Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu nhập kho:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Đối tượng: chọn thông tin đối tượng giao hàng để nhập kho có thể là khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.

Người giao hàng: sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên danh mục Khách hàng; Nhà cung cấp => nếu không khai báo thì kế toán có thể nhập trực tiếp trên chứng từ.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến phiếu nhập kho đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá cần nhập kho, đồng thời khai báo các thông tin về kho, tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng, đơn giá... của các vật tư, hàng hoá đó.

oThông tin thống kê: cho phép khai báo các thông tin như: khoản mục chi phí, đối tượng tập hợp chi phí, đơn đặt hàng, hợp đồng bán... => phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo kho.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ nhập kho cần in => Có thể in chứng từ nhập kho theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

hmtoggle_plus1Lập phiếu nhập kho từ Hàng nhận gia công

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Nhập kho bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng Thêm\Nhập kho):

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Chọn loại chứng từ nhập kho là Hàng nhận gia công

R21.18.19

Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu nhập kho:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Đối tượng: chọn thông tin đối tượng giao hàng để nhập kho có thể là khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.

Người giao hàng: sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên danh mục Khách hàng; Nhà cung cấp => nếu không khai báo thì kế toán có thể nhập trực tiếp trên chứng từ.

Loại tiền: Đối với doanh nghiệp sử dụng đa tiền tệ thì cho phép chọn loại tiền để lập phiếu xuất kho đối với loại Hàng nhận gia công

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến phiếu nhập kho đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá cần nhập kho, đồng thời khai báo các thông tin về kho, đơn vị tính, số lượng,... của các vật tư, hàng hoá đó.

oThông tin thống kê: cho phép khai báo các thông tin như: khoản mục chi phí, đối tượng tập hợp chi phí, đơn đặt hàng, hợp đồng bán... => phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo kho.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteTrên các dữ liệu đa chi nhánh, có thể lập phiếu nhập từ phiếu xuất của chi nhánh khác.


Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ nhập kho
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ