Chọn lệnh sản xuất để lập phiếu nhập

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Nhập, xuất kho > Phiếu nhập kho >

Chọn lệnh sản xuất để lập phiếu nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ nhập kho thành phẩm từ các lệnh sản xuất đã được lập trên tab Lệnh sản xuất.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một chứng từ nhập kho thành phẩm, có thể lấy thông tin thành phẩm cần nhập kho từ các lệnh sản xuất:

Chon_lenh_SX_cho_CT_nhap_kho_01

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm lệnh sản xuất, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn các lệnh sản xuất và nhập số lượng thành phẩm sản xuất ra cần nhập kho, sau đó Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các thành phẩm từ lệnh sản xuất ra chứng từ nhập kho:

Chon_lenh_SX_cho_CT_nhap_kho_02

Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.