Lệnh sản xuất

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho >

Lệnh sản xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán quản lý các lệnh sản xuất trong doanh nghiệp, phục vụ cho việc theo dõi tiến độ sản xuất và xuất nguyên vật liệu cho sản xuất.  

HDSD_KHO_Lenhsanxuat

Trên tab Lệnh sản xuất, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập lệnh sản xuất

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ