Lập phiếu chuyển kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Chuyển kho >

Lập phiếu chuyển kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập các phiếu chuyển kho trong nội bộ doanh nghiệp hoặc chuyển cho gửi bán đại lý...

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Chuyển kho bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chuyển kho chọn chức năng Thêm):

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Chọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:

Phieu_chuyen_kho_01        

Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu chuyển kho:

oThông tin chung: khai báo các thông tin về lệnh điều động, ngày điều động, của ai, lý do, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán => các thông tin về Mẫu số, Ký hiệu, Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động lấy khi kế toán thực hiện chức năng Cấp số CT.

oThông tin hàng tiền: chọn các hàng hoá được xuất kho để vận chuyển tới các kho khác thuộc nội bộ doanh nghiệp. Đồng thời khai báo các thông tin về kho xuất, kho nhập, tài khoản hạch toán, số lượng, đơn giá bán... của các hàng hoá đó.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất, sau đó thực hiện chức năng Cấp số chứng từ trên thanh công cụ.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ xuất kho cần in => có thể in chứng từ xuất kho theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnoteDo các chứng từ xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được quản lý như hoá đơn, nên nếu doanh nghiệp có sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hoá đơn thì các thông tin về Mẫu, Ký hiệu, Số sẽ được hệ thống tự động lấy thông qua chức năng Cấp số chứng từ trên thanh công cụ. Trường hợp không sử dụng thì tự nhập tay các thông tin này.

hmtoggle_plus1Lập phiếu xuất kho gửi bán đại lý

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Chuyển kho tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chuyển kho chọn chức năng Thêm):

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Chọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất kho gửi bán đại lý:

HDSD_KHO_Chuyenkho_Lapphieuchuyenkho_CKguidaily        

Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu chuyển kho:

oThông tin chung: khai báo các thông tin về hợp đồng, đại lý, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán => các thông tin về Mẫu số, Ký hiệu, Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động lấy khi kế toán thực hiện chức năng Cấp số CT.

oThông tin hàng tiền: chọn các hàng hoá được xuất kho để vận chuyển tới các đại lý. Đồng thời khai báo các thông tin về kho xuất, kho nhập, tài khoản hạch toán, số lượng, đơn giá bán... của các hàng hoá đó.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất, sau đó thực hiện chức năng Cấp số chứng từ trên thanh công cụ.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ xuất kho cần in => có thể in chứng từ xuất kho theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnoteDo các chứng từ xuất kho gửi bán đại lý được quản lý như hoá đơn, nên nếu doanh nghiệp có sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hoá đơn thì các thông tin về Mẫu, Ký hiệu, Số sẽ được hệ thống tự động lấy thông qua chức năng Cấp số chứng từ trên thanh công cụ. Trường hợp không sử dụng thì tự nhập tay các thông tin này.

hmtoggle_plus1Lập phiếu xuất chuyển kho nội bộ

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Chuyển kho tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chuyển kho chọn chức năng Thêm):

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Chọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất chuyển kho nội bộ:

HDSD_KHO_Chuyenkho_Lapphieuchuyenkho_CKxuatchuyenkhoNB        

Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu chuyển kho:

oThông tin chung: khai báo các thông tin về diễn giải, người vận chuyển.

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hàng tiền: chọn các hàng hoá được xuất kho để vận chuyển tới kho khác trong doanh nghiệp. Đồng thời khai báo các thông tin về kho xuất, kho nhập, tài khoản hạch toán, số lượng, đơn giá bán... của các hàng hoá đó.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ xuất kho cần in => Có thể in chứng từ xuất kho theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ chuyển kho
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ