Chuyển kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho >

Chuyển kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ chuyển kho nội bộ, chuyển kho gửi bán đại lý...  

HDSD_KHO_Chuyenkho_manhinhds

Trên tab Chuyển kho, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập phiếu chuyển kho

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ chuyển kho