Chọn lệnh sản xuất để lập phiếu xuất

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Nhập, xuất kho > Phiếu xuất kho >

Chọn lệnh sản xuất để lập phiếu xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ xuất kho từ các lệnh sản xuất đã được lập trên tab Lệnh sản xuất.

Cách thao tác

Khi lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu (NVL) cho sản xuất, có thể căn cứ vào lệnh sản xuất để lấy NVL sang phiếu xuất:

Chon_lenh_SX_de_lap_PX_01

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm lệnh sản xuất, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn các lệnh sản xuất và nhập số lượng thành phẩm cần sản xuất, sau đó Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy nguyên vật liệu và số lượng của từng NVL tương ứng với số lương thành phẩm sản xuất theo định mức NVL trên lệnh sản xuất:

Chon_lenh_SX_de_lap_PX_02

Khai báo các thông tin còn thiếu trên phiếu xuất kho, sau đó nhấn Cất.